Clostridioides difficile (Clostridium difficile) (A) v. 1.8

 

Indikasjon

Diaré etter antibiotika- eller cytostatikabehandling

Pseudomembranøs colitt

Prøvemateriale

Feces

Steril universalkonteiner med/uten skje

Analysevolum

1/3 full prøvekonteiner

Prøvetaking

Avføring overføres til egnet prøvekonteiner med skrukork, uten tilsetning

Prøvebehandling

Prøven sendes snarest til laboratoriet

Oppbevares i kjøleskap før forsendelse

Prøven kan transporteres v/romtemperatur

Holdbarhet

Tre dager i kjøleskap

Merking av prøve

 Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

GDH-screeningtest (immunkromatografisk test)

Clostridioides difficile (Clostridium difficile) toxin A/B-påvisning (immunkromatografisk test)

Clostridioides difficile (Clostridium difficile) dyrkning

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag

Svartid

GDH screeningtest, negativt resultat:

     -Inneliggende pasienter: 5 timer

     -Polikliniske pasienter: 1-3 dager

C. difficile toxin A/B-påvisning direkte i avføring

    -Inneliggende pasienter: 5 timer

    -Polikliniske pasienter: 1-3 dager

C. difficile toxin A/B-påvisning i kultur

    -Inneliggende og polikliniske pasienter: 1-6 dager

Svar/svarvurdering

Prøven undersøkes først med GDH-screeningtest

GHD-negative prøver svares «Clostridium difficile ikke påvist»

GDH-positive prøver testes videre med C. difficile toxin A/B-test og dyrkning som besvares:

   -C. difficile toxin A/B-test: Positiv/Negativ

   -C. difficile dyrkning: Vekst/Ingen vekst

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger

Kommentar

Hospitaliserte pasienter koloniseres i varierende grad (10-50%). Stammer som er toxin negative oppfattes som apatogene.

C. difficile finnes i normalflora hos barn < 2 år.

C. difficile toxin påvises i avføring i minst 30 dager etter gjennomgått infeksjon til tross for adekvat antibiotikabehandling.

Det er derfor ikke indisert med kontrollprøver etter påvist infeksjon og prøven avvises vanligvis dersom den er tatt innen 4 uker etter forrige positive prøve.

Effekt av behandling vurderes klinisk. På sykehus skal pasienten isoleres så lenge han/hun har diare.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518852

Akkrediteringsstatus Akkreditert*
*Frivillig suspendert fra akkrediteringen i 2023.