Cytologisk undersøkelse - Ekspektorat v. 1.6, 18.02.2022

Prøvemateriale

Ekspektorat

Sterilt ståglass

Analysevolum

1 ståglass

Pasientforberedelser

Erfaringsmessig har de fleste pasienter rikelig ekspektorat om morgenen, prøven bør derfor tas da.

Det er meget viktig at pasienten er instruert om at bare opphostet materiale spyttes i glasset. Spytt fra munnhule/svelg inneholder ikke celler fra de dypere luftveier, og er derfor uegnet til diagnostikk ved mistanke om tumor pulm.

Pasienten skal ikke drikke, spise eller pusse tennene før prøvetakingen, kun skylle munnen med vann.

Prøvetaking

Pasienten hoster kraftig, det opphostede materialet spyttes ned i glasset.

Det bør sendes inn serie med 3 prøver tatt fra påfølgende dager.

Prøvebehandling

Materialet fikseres med 70 % etanol.  Etanolen preserverer/fikserer cellene slik at prøven inneholder mer velbevarte celler, bedre egnet til korrekt diagnostikk.

Forsendelse

Ståglasset med fiksert ekspektorat has i forsendelseshylse og legges i biopose sammen med remisse/skjema, før det sendes til cytologilaboratoriet, Avd. for patologi.

Det bør sendes inn serie med 3 prøver tatt fra påfølgende dager.

Prøvene registreres individuelt og det må derfor sendes med 3 remisser/skjema.

Holdbarhet

Prøve tilsatt 70% etanol kan oppbevares i kjøleskap for samlet innsending av serien til cytologilaboratoriet.

Merking av prøve

Et 20 ml. ståglass med skrukork merkes med pasientens navn + fødselsdato + prøvedato

Metode

Materialet prepareres, farges og undersøkes i mikroskop.

Indikasjon

Klinisk/røntgenologisk mistanke om tumor pulm

Utføres

Mandag til fredag, dagtid

Kommentar

Det er viktig å bruke 70% sprit ved fiksering pga mulighet for tbc smitte. Prøver med kjent tbc skal ikke leveres til Patologen.

Rekvisisjonsskjema

Eksterne rekvirenter bruker elektronisk rekvirering, alternativt avdeling for patologi, SUS sin rekvisisjon for cytologi ved innsending av cytologiprøver. Eksterne rekvirenter som ikke bruker elektronisk rekvirering kan laste ned remisse på https://helse-stavanger.no/seksjon/DMS/Documents/patolog/Remisse%20cytologi.pdf 

Rekvirenter på SUS finner denne i DIPS og fyller den ut der. 

Husk å fylle ut:

Svaradresse inkl. navn og HPR-nr til rekvirerende lege

Pasient-ID (11 siffer), fornavn og etternavn

Relevante kliniske opplysninger er svært viktig for ikke å mistolke kronisk reaktive forandringer eller forandringer etter nylig instrumentering.

Prøvedato

Dersom prøvene er CITO eller skal prioriteres må dette merkes tydelig, og telefonnummer til rekvirent må oppgis.

Rekvirering av laboratorieanalyser

Avdeling for patologi - Rekvirering av prøver

Avdeling

Avdeling for patologi

Tlf 51 51 93 72

Cytologiseksjonen